Szybki kontakt
Znajdź sklep!
Potrzebujesz
pomocy?

Regulamin

REGULAMIN

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę RuckZuck.biz Sp. z o.o., z siedzibą w Zwonowicach, ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000214588, o kapitale zakładowym: 50.000 PLN, posiadającą numer REGON: 278269620 oraz NIP: 642-285-56-55, zwaną dalej RuckZuck;

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż paneli podłogowych, skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i materiałów wykończeniowych za pomocą systemu partnerskiego.

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez firmę RuckZuck.biz Sp. z o.o., z siedzibą w Zwonowicach za pośrednictwem strony internetowej www.ruckzuck.pl za pomocą systemu partnerskiego;

Sprzedający - RuckZuck.biz Sp. z o.o.;

Kupujący – osoba będąca konsumentem, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez RuckZuck.biz Sp. z o.o., z siedzibą w Zwonowicach, ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą zakupu w sklepie internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;

Cena – cena towaru zawierająca 23 % podatek VAT i wyrażona w złotych polskich;

Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;

Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

Jednostki przeliczeniowe – ilość zamawianych produktów, przy przyjęciu, że drzwi oraz pozostałe produkty są zamawiane na sztuki, zaś podłogi panelowe są zamawiane w metrach kwadratowych. Podłogi panelowe (laminowane i drewniane) sprzedawane są w pełnych opakowaniach, a podana przez Kupującego w zamówieniu ilość metrów kwadratowych zaokrąglana jest zawsze w górę do pełnego opakowania.

§ 2

Warunki sprzedaży

 

Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając produkt poprzez zaznaczenie spośród dostępnych produktów, jak również wybiera formę dostawy.

Przy każdym produkcie znajduje się opis głównych cech danego produktu, w tym m.in. jego wymiarów, materiału z którego został wykonany oraz innych możliwych do wyboru opcji.

Kupujący kompletuje zamówienie poprzez dodawanie poszczególnych produktów do koszyka wraz ze wskazaniem ilości zamawianego produktu oraz innych koniecznych do realizacji informacji.

Kupujący ma możliwość dokonać zakupu produktów wraz z pomiarem. Pomiar dokonywany jest odpłatnie na miejscu przez pracownika Sprzedającego. Koszt pomiaru jest widoczny przy składaniu zamówienia i w przypadku dokonania zakupu produktów następnie jest rozliczany w cenie towaru.

Kupujący w procesie składania zamówienia może sprawdzić listę dodanych produktów oraz ich wartość, jak również może zrezygnować i usunąć z zamówienia poszczególne produkty lub ich ilości.

Złożenie zamówienia następuje poprzez zaznaczenie opcji ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

Na Kupującym spoczywa obowiązek niezwłocznego uiszczenia zapłaty za zamówione produkty.

Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia i dostępność produktów poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.

Do zawarcia umowy kupna - sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu, wybranego przez Kupującego, dochodzi po zaakceptowaniu potwierdzonego e-mailem zamówienia. W tym celu Kupujący zaznacza opcję POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto (zawiera 23% VAT).

W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym;

Kupujący składając zamówienie jest obowiązany podać następujące swoje dane:

Imię i nazwisko lub nazwę;

Adres zamieszkania i adres dostawy, jeśli jest inny;

Adres e-mail oraz numer telefonu;

Kupujący przy dokonywaniu zamówienia wybiera sposób w jaki będzie się kontaktował ze Sklepem internetowym;

W przypadku złożenia zamówienia na produkty niestandardowe oraz towary nie znajdujące się w chwili składania zamówienia w magazynie, pracownik Sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym celem uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji oraz przedstawi możliwy tryb realizacji jego zamówienia. Kupujący otrzyma następnie warunki ustalonego zamówienia na podany adres e-mail, które obowiązany jest potwierdzić poprzez zaznaczenie opcji POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. Po potwierdzeniu dochodzi do zawarcia umowy.

Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym może następować po zarejestrowaniu się i założeniu konta, jak również jednorazowo, po podaniu danych, bez zakładania konta w Sklepie internetowym.

Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad.

 

§ 3

Formy płatności i wysyłka

 

Zapłata za produkt może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:

wpłata na konto za pomocą przelewu;

płatność kartą kredytową poprzez system przelewy24.pl;

płatność online;

płatność gotówką przy odbiorze;

Dane do dokonania zapłaty:

……………………...........................................................

Numer konta: ………………………………………………………

Podstawowym dowodem zakupu jest paragon. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne żądanie Kupującego, zgłoszone w procesie składania zamówienia.

Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

Kupujący wybiera formę dostawy:

Dostawa do sklepu stacjonarnego RuckZuck;

Dostawa pod wskazany adres;

Koszt dostawy jest zależny od jej formy. Dostawa do sklepu stacjonarnego RuckZuck i jego osobisty odbiór przez Kupującego następuje bezpłatnie, do jednego z 3 najbliżej położonych sklepów stacjonarnych od miejsca składania zamówienia, wybranego przez Kupującego. Koszt dostawy pod wskazany przez Kupującego adres jest ustalany indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany po złożeniu zamówienia.

Na koszt dostawy składają się koszty opakowania produktu, transportu oraz wyładowania produktów ze środka transportu;

Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi do …. dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub od potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego.

 

§ 4

Reklamacje

 

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu należy przesłać, na adres Sklepu zawiadomienie o wadzie zawierające następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu lub reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania zgłoszonego przez Kupującego w terminie 14 dni, żądanie uważa się za uzasadnione. Sprzedający informuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.

 

§ 5

Odstąpienie od umowy

 

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres RuckZuck.biz Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13;

Kupujący może skorzystać z formularza dołączonego do zamówienia w celu dokonania odstąpienia od umowy.

Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego przesłanie na adres RuckZuck.biz Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13;

Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący, jednakże koszty te są następnie zwracane przez Sprzedającego. Jeżeli jednak Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w sposób jaki dokonana została płatność, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej, chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

§ 6

Postanowienia dodatkowe

 

Sprzedający oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i nie są udostępniane osobom trzecim.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym www.ruckzuck.pl komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: ………. pikseli. Strona znajdująca się pod adresem internetowym jest przystosowana do szerokości … pikseli, więc prawidłowo wyświetli się na urządzeniach z ekranami minimalnie … piksele na szerokość.

Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

W razie sporów Kupujący może skorzystać z pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów.

 

§ 7

Zmiany regulaminu

 

Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.ruckzuck.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.

Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.