BLOG

BLOG

AKTUALNOŚCI
RUCKZUCK’OWY KONKURS MIKOŁAJKOWY - Weź udział i wygrywaj fantastyczne nagrody!
05. XII 2023

Aktualności

RUCKZUCK’OWY KONKURS MIKOŁAJKOWY - Weź udział i wygrywaj fantastyczne nagrody!

Zapraszamy do udziału w naszym ekscytującym konkursie "RUCKZUCK’OWY KONKURS MIKOŁAJKOWY"!

REGULAMIN KONKURSU „RUCKZUCK’OWY KONKURS MIKOŁAJKOWY”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „RUCKZUCK’OWY KONKURS MIKOŁAJKOWY”.

 

§ 2

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody „RUCKZUCK’OWY KONKURS MIKOŁAJKOWY” (dalej „Konkurs”) jest: RuckZuck biz. Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rymera 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, KRS pod numerem: 0000214588, NIP: 642-285-56-55, REGON: 278269620, kapitał zakładowy 50 000 zł, zwana dalej „Organizatorem Konkursu”.

 

§3

Konkurs trwa w dniach 07.12.2023 - 21.12.2023 r. do godziny 00:00.

 

§ 4

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub wykonaniu zadania oraz zamieszczeniu dowodu jego wykonania w komentarzu pod postem konkursowym. Organizator będzie publikował 1 post konkursowy dziennie w okresie trwania konkursu, co da w sumie 15 postów konkursowych publikowanych na fanpage’u marki RuckZuck. Każdy post zawierał będzie pytanie lub zadanie konkursowe.

 

§ 5

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (https://facebook.com/RuckZuckPL).

 

§ 6

Konkurs jest sponsorowany i przeprowadzany wyłącznie przez RuckZuck Biz sp. z o.o., który jest także fundatorem nagrody.

 

§ 7

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 

§ 1

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • Jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Zamieszkuje na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Posiada konto w portalu społecznościowym Facebook,
  • W dniach 07.12.2023 - 21.12.2023 r. do godziny 00:00 w komentarzu, pod postami konkursowymi zamieszczą odpowiedź na konkursowe pytanie lub zamieszczą dowód wykonania konkursowego zdania.
  • Jeden użytkownik może umieścić tylko jedną odpowiedź na dane pytanie lub opublikować jeden komentarz wskazujący na wykonanie danego zadania pod jednym postem konkursowym. Tym samym może zwyciężyć tylko jeden raz w jednym z piętnastu pytań/zadań konkursowych.

§ 2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

§ 3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się punkcie V Regulaminu.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

§ 1

  • Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub wykonaniu zadania oraz zamieszczeniu dowodu jego wykonania w komentarzu pod postem konkursowym. Organizator będzie publikował 1 post konkursowy dziennie w okresie trwania konkursu, co da w sumie 15 postów konkursowych publikowanych na fanpage’u marki RuckZuck. Każdy zawierał będzie pytanie lub zadanie konkursowe.
  • W konkursie Organizator wyłoni w sumie 45 zwycięzców - wskazując w terminie do 5 dni dni od publikacji danego posta konkursowego 3 osoby, które najbardziej kreatywnie w ocenie Organizatora wykonały zadanie konkursowe lub najszybciej odpowiedziały poprawnie na zawarte w nim pytanie.
  • Nagrodzeni zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi w postaci zestawów prezentowych obejmujących każdorazowo: 1x kubek termiczny, 1x koc z reniferem, 1x relaksująca piłka antystresowa.

 

§ 2

Rozstrzygnięcie Konkursu “RUCKZUCK’OWY KONKURS MIKOŁAJKOWY” będzie ogłaszane każdorazowo do 5 dni od publikacji danego posta konkursowego  - tj. Organizator wskaże 3 nagrodzone osoby dla każdego z 15 postów konkursowych, wyłaniając w sumie 45 Zwycięzców.

 

§ 3

Wyniki Konkursu będą publikowane każdorazowo w formie komentarza pod postem konkursowym na FanPage Organizatora - https://facebook.com/RuckZuckPL do 5 dni od publikacji danego posta konkursowego w okresie od 07.12.2023 do 21.12.2023 r. Organizator wskaże pod każdym z nich  3 Zwycięzców.

 

§ 4

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

§ 5

Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania nagrody.

 

§ 6

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 

IV. NAGRODY

 

§ 1

W Konkursie przewidziano nagrody w postaci 45 zestawów nagród rzeczowych obejmujących każdorazowo: 1x kubek termiczny, 1x koc z reniferem, 1x relaksująca piłka antystresowa.

 

§ 2

Laureaci mają 5 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu na wysłanie do Organizatora w portalu Facebook wiadomości prywatnej z adresem, na który Organizator ma wysłać nagrodę.

 

§ 3

Od dnia ogłoszenia wyników, organizator ma 14 dni na wysłanie nagrody na podany przez zwycięzców adres.

 

§ 4

Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora na adresy wskazane przez Laureatów konkursu w wiadomości prywatnej.

 

§ 5

Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje prawo do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

 

V. DANE OSOBOWE

 

§ 1

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody.

 

§ 2

Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com na stronie internetowej https://www.facebook.com/RuckZuckPL

 

§ 3

Otrzymanie nagrody w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych informując organizatora drogą mailową na adres: katarzyna.sliwinska@ruckzuck.pl.

 

VI. LICENCJA

 

§ 1

Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie, osobiste i majątkowe do opublikowanego komentarza lub zdjęcia, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz innych praw niezbędnych do opublikowania w Internecie.

 

§ 2

Uczestnik, któremu nie będą przysługiwały prawa do opublikowanego komentarza lub zdjęcia będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z publikacją.

 

§ 3

Uczestnik oświadcza, iż w sytuacji publikowania zdjęcia wykorzystującego wizerunek osób trzecich posiada zgodę osób przedstawionych w materiałach.

 

§ 4

Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody nabywa prawa autorskie, prawa majątkowe do komentarzy i zdjęć konkursowych na wszystkich znanych polach eksploatacji. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie publikowania treści na Facebooku.

 

§ 2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia i teksty na Facebooku przez osoby trzecie.

 

§ 3

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

 

§ 4

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

Wstawienie komentarza pod konkursowym postem jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

 

Facebook

Zgoda
Szczegóły
 
 

Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Wykorzystuję pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w mojej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniam partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Niezbędne

Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony

Statystyka

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie

Marketing

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych.

Nieklasyfikowane

Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.