BLOG

BLOG

AKTUALNOŚCI
REGULAMIN KONKURSU „MAJÓWKOWE GRILLOWANIE Z RUCKZUCK”
26. IV 2023

Aktualności

REGULAMIN KONKURSU „MAJÓWKOWE GRILLOWANIE Z RUCKZUCK”

Konkurs jest organizowany na stronie serwisu Facebook.com (https://facebook.com/RuckZuckPL) #MajówkazRuckZuck

REGULAMIN KONKURSU „MAJÓWKOWE GRILLOWANIE Z RUCKZUCK”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „MAJÓWKOWE GRILLOWANIE Z RUCKZUCK”.

 

§ 2

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody „MAJÓWKOWE GRILLOWANIE Z RUCKZUCK” (dalej „Konkurs”) jest: RuckZuck biz. Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rymera 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, KRS pod numerem: 0000214588, NIP: 642-285-56-55, REGON: 278269620, kapitał zakładowy 50 000 zł, zwana dalej „Organizatorem Konkursu”.

 

§3

Konkurs trwa w dniach 28.04-08.05.2023 r. do godziny 00:00.

 

§ 4

Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia prezentującego majówkowe grillowanie oraz opatrzenie go hasztagiem: #MajówkazRuckZuck. 

 

§ 5

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (https://facebook.com/RuckZuckPL).

 

§ 6

Konkurs jest sponsorowany i przeprowadzany wyłącznie przez RuckZuck Biz sp. z o.o., który jest także fundatorem nagrody.

 

§ 7

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 

§ 1

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • Jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Zamieszkuje na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Posiada konto w portalu społecznościowym Facebook,
  • W dniach 28.04-08.05.2023 r. do godziny 00:00 w komentarzu, pod postem konkursowym zamieści zdjęcie prezentujące majówkowe grillowanie i opatrzy komentarz hasztagiem #MajowkazRuckZuck.
  • Jeden użytkownik może umieścić tylko jeden komentarz ze zdjęciem.

 

§ 2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

§ 3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się punkcie V Regulaminu.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

§ 1

  • Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia prezentującego majówkowe grillowanie i opatrzeniu komentarza hasztagiem #MajowkazRuckZuck.
  • W konkursie Organizator wyłoni 10 zwycięzców, którzy opublikowali najciekawsze i najbardziej kreatywne zdjęcia
  • Nagrodzeni zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi w postaci zestawów grillowych.

 

§ 2

Rozstrzygnięcie Konkursu „MAJÓWKOWE GRILLOWANIE Z RUCKZUCK” nastąpi dnia 12.05.2023 r.

 

§ 3

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie posta na FanPage Organizatora - https://facebook.com/RuckZuckPL - w dniu  12.05.2023 r.

 

§ 4

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

§ 5

Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania nagrody.

 

§ 6

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 

IV. NAGRODY

 

§ 1

W Konkursie przewidziano nagrody w postaci 10 zestawów grillowych

 

 

§ 2

Laureaci mają 5 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu na wysłanie do Organizatora w portalu Facebook wiadomości prywatnej z adresem, na który Organizator ma wysłać nagrodę.

 

§ 3

Od dnia ogłoszenia wyników, organizator ma 14 dni na wysłanie nagrody na podany przez zwycięzców adres.

 

§ 4

Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora na adresy wskazane przez Laureatów konkursu w wiadomości prywatnej.

 

§ 5

Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje prawo do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

 

V. DANE OSOBOWE

 

§ 1

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody.

 

§ 2

Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com na stronie internetowej https://www.facebook.com/RuckZuckPL

 

§ 3

Otrzymanie nagrody w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych informując organizatora drogą mailową na adres: katarzyna.sliwinska@ruckzuck.pl.

 

VI. LICENCJA

 

§ 1

Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie, osobiste i majątkowe do publikowanego zdjęcia zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz innych praw niezbędnych do opublikowania w Internecie.

 

§ 2

Uczestnik, któremu nie będą przysługiwały prawa do opublikowanego zdjęcia będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z publikacją.

 

§ 3

Uczestnik oświadcza, iż w sytuacji publikowania zdjęcia wykorzystującego wizerunek osób trzecich posiada zgodę osób przedstawionych w materiałach.

 

§ 4

Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody nabywa prawa autorskie, prawa majątkowe do zdjęć konkursowych na wszystkich znanych polach eksploatacji. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie publikowania treści na Facebooku.

 

§ 2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia i teksty na Facebooku przez osoby trzecie.

 

§ 3

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

 

§ 4

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

Wstawienie komentarza pod konkursowym postem jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

Facebook